Condicions d'ús / Condiciones de uso


A continuació podrás consultar les condicions d'ús del Campus de Rubí Forma

Informació general sobre la titularitat de la pàgina web

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, comuniquem les dades d’informació de la pàgina web del Campus formatiu Rubí Forma:


Condicions generals d’ús de la plataforma formativa de Rubí Forma 

Sobre la plataforma formativa de Rubí Forma

El Campus formatiu Rubí Forma https://campusformacio.rubiforma.cat/ és un entorn d’ensenyament de l’Ajuntament de Rubí que té com a finalitats donar suport a les classes presencials i dur a terme formació virtual i a distància.

Usuaris

Les persones que accedeixin a la pàgina web tenen la condició d’usuari i accepten en aquest moment, de forma plena i sense reserves, aquestes condicions generals d’ús. Els serveis i continguts de la plataforma formativa es dirigeixen únicament i exclusivament a persones més grans de 16 anys (o que durant l’any en curs assoleixen aquesta edat). En aquest últim cas, en el moment de formalitzar la matrícula a l’activitat formativa, llurs representants legals hauran de llegir i acceptar, si escau, el contingut d’aquestes condicions d’ús. 

Els usuaris del Campus formatiu Rubí Forma es donen d’alta a la base de dades i, a partir d’aquí, se’ls generen les credencials d’accés (com a alumne o docent) i es gestionen les altes i baixes dels cursos, així com l’altra informació personal de l’usuari.

L’usuari es compromet a facilitar dades verídiques, exactes i completes en els formularis que les requereixin, així com a mantenir actualitzada la informació sobre el seu compte d’usuari.

La baixa com a usuari de la plataforma formativa es produirà en el moment que l’usuari finalitzi el curs o bé quan, per circumstàncies personals, plegui abans de l’acabament del curs. Una vegada cursada la baixa, tot i que l’usuari podrà seguir accedint a la plataforma durant el temps que determini cada acció formativa, només podrà visualitzar els continguts sense poder interactuar-hi (p. ex. participar en el fòrum, entregar tasques proposades pel docent, etc.).

Ús de la plataforma

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web amb propòsits lícits i que no resultin lesius per a l’Ajuntament de Rubí ni tercers, o que en perjudiquin o n’impedeixin el funcionament normal.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari utilitza la pàgina web sota la seva responsabilitat única i exclusiva. Aquesta responsabilitat s’estén a l’ús de contrasenyes o similars que se li hagin assignat i a qualsevol dels serveis.

L’usuari és l’únic responsable de mantenir en secret les seves credencials d’accés a la plataforma i té l’obligació de custodiar-les degudament; no permetre’n l’ús per part de terceres persones; emprar-les correctament; tancar correctament la sessió d’usuari quan surti de la plataforma formativa, així com informar a Rubí Forma, com més aviat millor, en cas de presumpte ús fraudulent  de les seves credencials d’accés. 

Rubí Forma no és responsable dels perjudicis en els quals pugui incórrer l’usuari o terceres persones com a conseqüència de l’ús indegut o fraudulent de les seves credencials d’accés a la plataforma formativa ni de les activitats que es facin des del seu compte d’usuari. 

Reserva de drets

L’Ajuntament de Rubí pot modificar de forma unilateral i sense avís previ els aspectes següents, sempre que ho consideri oportú: l’estructura, el disseny, la inclusió o eliminació de continguts i serveis en cas que es detecti contingut il·lícit així com aquestes condicions d’ús requerides per utilitzar la plataforma formativa. En aquest últim cas, s’informarà l’usuari per tal que consulti i accepti les noves condicions per poder seguir fent ús de la plataforma.

També pot interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que la integren.

L’Ajuntament de Rubí es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a denegar l’accés a la plataforma als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Ajuntament de Rubí no atorga cap garantia ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser conseqüència de:

 1. La indisponiblitat, el manteniment i el funcionament correcte de la plataforma web i dels seus continguts i serveis.

 2. La inutilitat, l’adequació o la validesa de la plataforma web i dels seus continguts i serveis per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o, inclús, les expectatives de les persones usuàries.

 3. L’existència de virus, o programes maliciosos o lesius en els continguts.

 4. L’ús il·lícit, negligent, fraudulent i contrari a aquestes condicions generals de la web, així com dels seus continguts i serveis per part de l’usuari.

 5. L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos amb relació als serveis que es presten a l’usuari a través de la plataforma web.

D’altra banda, l’Ajuntament de Rubí no es responsabilitza de les opinions que l’alumnat expressi en els diferents fòrums i xats que es duen a terme dins del curs. No obstant això, vetllarà perquè en aquests canals de comunicació es respectin els drets de la resta d’alumnes i docents que hi participen, així com els de terceres persones; entre altres i en particular, el dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquests canals de comunicació responen a una finalitat educativa (compartir dubtes, experiències i consolidar els coneixements adquirits) i s’hi ha de mantenir el mateix nivell d’educació i bona fe que a les sessions de formació presencial, emprant un llenguatge educat i cordial; sense insults, difamacions ni calúmnies vers a les altres persones.  

Política d’enllaços

Condicions per fer un enllaç des d’una pàgina web externa a qualsevol de les pàgines de la plataforma web de Rubí Forma:

 1. No es permet incloure manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines de la plataforma web de Rubí Forma, ni sobre els seus continguts i serveis.

 2. No es permet incloure cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a l’Ajuntament de Rubí, llevat que se n’obtingui l’autorització prèvia i expressa.

 3. L’enllaç no implica l’existència de relacions comercials ni econòmiques de cap tipus entre l’Ajuntament de Rubí i el titular de la pàgina web que l’estableixi.

 4. L’Ajuntament de Rubí no es responsabilitza dels continguts o serveis que es posin a disposició del públic a través de la pàgina web des de la qual es faci l’enllaç, ni de les informacions i manifestacions que inclogui.

Sobre els enllaços a pàgines externes que pugui posar a disposició l’Ajuntament de Rubí i que són gestionades i controlades per tercers:

 1. Aquests enllaços s’ofereixen per facilitar als usuaris la recerca d’informació de continguts i serveis a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment o recomanació visitar-los.

 2. L’Ajuntament de Rubí no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament els continguts, les informacions i les manifestacions que estan disponibles, ni se’ls fa seus. 

 3. L’Ajuntament de Rubí no es responsabilitza de cap manera, ni indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivessin de l’accés, el manteniment, l’ús, la qualitat, la licitud, la fiabilitat i la utilitat dels continguts, les informacions, les comunicacions, les manifestacions, els productes i els serveis que s’ofereixen a les pàgines web que no gestiona i que són accessibles des de la plataforma web de Rubí Forma.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

L’usuari pot visualitzar, imprimir i emmagatzemar la documentació i els materials que es posin a disposició de l’alumnat. No obstant això, l’usuari només en podrà fer ús per a finalitats personals i respectant en tot moment els drets d’autor, de marca i la resta de drets de propietat industrial i intel·lectual. 

D’altra banda, l’usuari alumne és responsable de la documentació i els treballs que presenti a través de la plataforma educativa, declara que n’és l’autor i, en conseqüència, eximeix l’Ajuntament de Rubí davant de qualsevol reclamació i, en especial, per vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial de terceres persones.

De la mateixa manera, el docent és responsable dels continguts, els materials educatius i les activitats que publiqui a la plataforma formativa i declara que n’és l’autor o bé en disposa del dret d’ús i explotació i, en conseqüència, eximeix l’Ajuntament de Rubí davant de qualsevol reclamació i, en especial, per vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial de terceres persones.

L’usuari, actuï en el rol d’alumne o docent, té prohibit modificar, transmetre, distribuir, copiar o dur a terme qualsevol altra utilització de la totalitat o part del contingut de la plataforma formativa, incloses les imatges, amb propòsits públics i comercials. Això comporta, entre altres, que es prohibeix a l’usuari gravar les sessions formatives amb qualsevol dispositiu.

Els textos, les imatges, els logotips, els signes distintius, els sons, les fotografies, els vídeos, el codi font i els altres continguts que s’inclouen a la plataforma web de Rubí Forma (inclosos els textos legals i sense caràcter limitatiu) són propietat de l’Ajuntament de Rubí o bé en disposa del dret d’ús i explotació. Per tant, s’erigeixen com a obres protegides per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició, transformació o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o finalitats comercials dels continguts emmagatzemats a la plataforma formativa, queden expressament prohibits, llevat que se n’obtingui el consentiment previ i exprés del/s titular/s dels drets.

Infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual

Per preservar els drets de propietat industrial i intel·lectual; en cas que un usuari o una tercera persona consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims en aquesta plataforma formativa, ho haurà de notificar a l’Ajuntament de Rubí mitjançant el correu electrònic a l’adreça delegatprotecciodades@ajrubi.cat, indicant:

 • Les dades personals de la persona titular dels drets presumptament vulnerats. Si s’actua en representació d’una tercera persona, s’haurà d’acreditar aquesta representació.

 • Els continguts protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual així com la seva ubicació a la plataforma web.

 • L’acreditació de la titularitat dels drets esmentats.

 • La declaració expressa de la persona interessada en virtut de la qual es responsabilitza de la veracitat de les informacions que ha facilitat.

La legitimitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual corresponent als continguts que aportin terceres persones, és de responsabilitat exclusiva d’aquestes.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola i catalana, quan escaigui, i qualsevol reclamació i controvèrsia que se’n derivi així com pel que fa als serveis i els continguts que s’hi ofereixen amb relació a la seva interpretació, aplicació i compliment, queda sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals que resultin competents.


Aquestes condicions d’ús s’han modificat per última vegada el dia 1 de juliol de 2021.
CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA FORMATIVA DE RUBÍ FORMA


Información general sobre la titularidad de la página web

En conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, comunicamos los datos de información de la página web del Campus formativo Rubí Forma:


Condiciones generales de uso de la plataforma formativa de Rubí Forma

Sobre la plataforma formativa de Rubí Forma

El Campus formativo Rubí Forma https://campusformacio.rubiforma.cat/ es una plataforma formativa del Ayuntamiento de Rubí que tiene como finalidades apoyar en las clases presenciales y llevar a cabo formación virtual y a distancia.


Usuarios

Las personas que accedan en la página web tienen la condición de usuario y aceptan en este momento, de forma llena y sin reservas, estas condiciones generales de uso. Los servicios y contenidos de la plataforma formativa se dirigen únicamente y exclusivamente a personas mayores  de 16 años (o que durante el año en curso logran esta edad). En este último caso, en el momento de formalizar la matrícula a la actividad formativa, sus representantes legales tendrán que leer y aceptar, si procede, el contenido de estas condiciones de uso.
Los usuarios del Campus formativo Rubí Forma se dan de alta a la base de datos y, a partir de aquí, se les generan las credenciales de acceso (como alumno o docente) y se gestionan las altas y bajas de los cursos, así como la otra información personal del usuario.
El usuario se compromete a facilitar datos verídicos, exactos y completas en los formularios que las requieran, así como a mantener actualizada la información sobre su cuenta de usuario.
La baja como usuario de la plataforma formativa se producirá en el momento que el usuario finalice el curso o bien cuando, por circunstancias personales, finalice antes de acabar el curso. Una vez cursada la baja, a pesar de que el usuario podrá seguir accediendo a la plataforma durante el tiempo que determine cada acción formativa, solo podrá visualizar los contenidos sin poder interactuar (p. ej. participar en el foro, entregar tareas propuestas por el docente, etc.).

Uso de la plataforma

El usuario se compromete a utilizar la página web con propósitos lícitos y que no resulten lesivos para el Ayuntamiento de Rubí ni terceros, o que perjudiquen o impidan el funcionamiento normal.


Responsabilidad del usuario

 • El usuario utiliza la página web bajo su responsabilidad única y exclusiva. Esta responsabilidad se extiende al uso de contraseñas o similares que se le hayan asignado y a cualquier de los servicios.
 • El usuario es el único responsable de mantener en secreto sus credenciales de acceso a la plataforma y tiene la obligación de custodiarlas debidamente; no permitir el uso por parte de terceras personas; emplearlas correctamente; cerrar correctamente la sesión de usuario cuando salga de la plataforma formativa, así como informar a Rubí Forma, cuanto antes mejor, en caso de presunto uso fraudulento de sus credenciales de acceso.
 • Rubí Forma no es responsable de los perjuicios en los cuales pueda incurrir el usuario o terceras personas como consecuencia del uso indebido o fraudulento de sus credenciales de acceso a la plataforma formativa ni de las actividades que se hagan desde su cuenta de usuario.

Reserva de derechos

El Ayuntamiento de Rubí puede modificar de forma unilateral y sin aviso previo los aspectos siguientes, siempre que lo considere oportuno: la estructura, el diseño, la inclusión o eliminación de contenidos y servicios en caso de que se detecte contenido ilícito así como estas condiciones de uso requeridas para utilizar la plataforma formativa. En este último caso, se informará el usuario para que consulte y acepte las nuevas condiciones para poder seguir en uso de la plataforma.
También puede interrumpir, suspender o finalizar la prestación del servicio de la página web o de cualquier de los servicios que la integran.
El Ayuntamiento de Rubí se reserva el derecho, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, a denegar el acceso a la plataforma a los usuarios que incumplan estas condiciones generales de uso.

Exclusión de garantías y responsabilidad

El Ayuntamiento de Rubí no otorga ninguna garantía ni se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ser consecuencia de:
a) La indisponibilidad, el mantenimiento y el funcionamiento correcto de la plataforma web y de sus contenidos y servicios.
b) La inutilidad, la adecuación o la validez de la plataforma web y de sus contenidos y servicios para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o, incluso, las expectativas de las personas usuarias.
c) La existencia de virus, o programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
d) El uso ilícito, negligente, fraudulento y contrario a estas condiciones generales de la web, así como de sus contenidos y servicios por parte del usuario.
e) El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos con relación a los servicios que se prestan al usuario a través de la plataforma web.


Por otro lado, el Ayuntamiento de Rubí no se responsabiliza de las opiniones que el alumnado exprese en los diferentes foros y chats que se llevan a cabo dentro del curso. Sin embargo, velará para  que en estos canales de comunicación se respeten los derechos del resto de alumnos y docentes que participan, así como los de terceras personas; entre otros y en particular, el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Estos canales de comunicación responden a una finalidad educativa (compartir dudas, experiencias y consolidar los conocimientos adquiridos) y se debe  mantener el mismo nivel de educación y buena fe que en  las sesiones de formación presencial, empleando un lenguaje educado y cordial; sin insultos, difamaciones ni calumnias hacia   las otras personas.

Política de enlaces

Condiciones para hacer un enlace desde una página web externa a cualquier de las páginas de la plataforma web de Rubí Forma:
a) No se permite incluir manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre las páginas de la plataforma web de Rubí Forma, ni sobre sus contenidos y servicios.
b) No se permite incluir ninguna marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos que pertenezcan en el Ayuntamiento de Rubí, salvo que se obtenga la autorización previa y exprés.
c) El enlace no implica la existencia de relaciones comerciales ni económicas de ningún tipo entre el Ayuntamiento de Rubí y el titular de la página web que lo establezca.
d) El Ayuntamiento de Rubí no se responsabiliza de los contenidos o servicios que se pongan a disposición del público a través de la página web desde la cual se haga el enlace, ni de las informaciones y manifestaciones que incluya.

Sobre los enlaces en páginas externas que pueda poner a disposición el Ayuntamiento de Rubí y que son gestionadas y controladas por terceros:
a) Estos enlaces se ofrecen para facilitar a los usuarios la investigación de información de contenidos y servicios a Internet, sin que se pueda considerar una sugerencia o recomendación visitarlos.
b) El Ayuntamiento de Rubí no comercializa, ni dirige, ni controla previamente los contenidos, las informaciones y las manifestaciones que están disponibles, ni se los hace suyos.
c) El Ayuntamiento de Rubí no se responsabiliza de ninguna forma, ni indirecta o subsidiaria, por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se derivaran del acceso, el mantenimiento, el uso, la calidad, la licitud, la fiabilidad y la utilidad de los contenidos, las informaciones, las comunicaciones, las manifestaciones, los productos y los servicios que se ofrecen en las páginas web que no gestiona y que son accesibles desde la plataforma web de Rubí Forma.

Derechos de propiedad industrial e intelectual

El usuario puede visualizar, imprimir y almacenar la documentación y los materiales que se pongan a disposición del alumnado. Sin embargo, el usuario solo podrá hacer uso para finalidades personales y respetando en todo momento los derechos de autor, de marca y el resto de derechos de propiedad industrial e intelectual.
Por otro lado, el usuario alumno es responsable de la documentación y los trabajos que presente a través de la plataforma educativa, declara que es el autor y, en consecuencia, exime el Ayuntamiento de Rubí ante cualquier reclamación y, en especial, por vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceras personas.
Del mismo modo, el docente es responsable de los contenidos, los materiales educativos y las actividades que publique a la plataforma formativa y declara que es el autor o bien dispone del derecho de uso y explotación y, en consecuencia, exime el Ayuntamiento de Rubí ante cualquier reclamación y, en especial, por vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceras personas.
El usuario, actúe en el rol de alumno o docente, tiene prohibido modificar, transmitir, distribuir, copiar o llevar a cabo cualquier otra utilización de la totalidad o parte del contenido de la plataforma formativa, incluidas las imágenes, con propósitos públicos y comerciales. Esto comporta, entre otros, que se prohíbe al usuario grabar las sesiones formativas con cualquier dispositivo.
Los textos, las imágenes, los logotipos, los signos distintivos, los sonidos, las fotografías, los videos, el código fuente y los otros contenidos que se incluyen a la plataforma web de Rubí Forma (incluidos los textos legales y sin carácter limitativo) son propiedad del Ayuntamiento de Rubí o bien dispone del derecho de uso y explotación. Por lo tanto, se erigen como obras protegidas por la legislación vigente en materia de propiedad industrial e intelectual.
Cualquier transmisión, comunicación pública, distribución, reproducción, puesta a disposición, transformación o almacenamiento, total o parcial, realizados con ánimo de lucro o finalidades comerciales de los contenidos almacenados a la plataforma formativa, quedan expresamente prohibidos, salvo que se obtenga el consentimiento previo y exprés del/s titular/s de los derechos.

Infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual

Para preservar los derechos de propiedad industrial e intelectual; en caso de que un usuario o una tercera persona considere que se ha producido una violación de sus derechos legítimos en esta plataforma formativa, lo tendrá que notificar en el Ayuntamiento de Rubí intermediando el correo electrónico a la dirección delegatprotecciodades@ajrubi.cat, indicando:
- Los datos personales de la persona titular de los derechos presuntamente vulnerados. Si se actúa en representación de una tercera persona, se tendrá que acreditar esta representación.
- Los contenidos protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual así como su ubicación a la plataforma web.
- La acreditación de la titularidad de los derechos mencionados.
- La declaración exprés de la persona interesada en virtud de la cual se responsabiliza de la veracidad de las informaciones que ha facilitado.
La legitimidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual correspondiendo a los contenidos que aporten terceras personas, es de responsabilidad exclusiva de estas.

Legislación aplicable y jurisdicción

Estas condiciones de uso se rigen por la legislación española y catalana, cuando proceda, y cualquier reclamación y controversia que se derive así como en cuanto a los servicios y los contenidos que se ofrecen con relación a su interpretación, aplicación y cumplimiento, queda sometida a la jurisdicción de los juzgados y tribunales que resulten competentes.

Estas condiciones de uso se han modificado por última vez el día 1 de julio de 2021.